กำหนดความสูงของ div ให้เท่ากับความกว้างง่ายๆด้วย jQuery

var cw = $('.child').width();
$('.child').css({'height':cw+'px'});

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *