ในไฟล์ App.js เรียกใช้งานแบบนี้

import { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'
import { fab } from '@fortawesome/free-brands-svg-icons'
import { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'

library.add(fab, fas)

แล้วในไฟล์ของ Component ที่เราจะเรียกใช้งาน ก็แค่ import เข้ามา แล้วเรียกใช้งานตามโค้ดด้านล่างนี้

import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';
<FontAwesomeIcon icon={['fab', 'line']} />

fab คือไอค่อนของแบรนด์ต่างๆ ในตัวอย่างคือไอค่อนไลน์ ส่วน fas คือไอค่อนทั่วๆไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *