ฟังก์ชั่นสำหรับแปลง timestamp ให้เป็นเวลาที่มนุษย์เข้าใน JavaScript

const showTime = (value) => {
  let unix_timestamp = value;
  let date = new Date(unix_timestamp);
  let hours = date.getHours();
  let minutes = date.getMinutes();
  if(hours<10) hours = "0"+ hours;
  if(minutes<10) minutes = "0"+ minutes;
  return hours+':'+minutes;
 }
 const now = new Date().getTime();
 console.log(showTime(now));

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *